مافیا گیم |برترین سرور های گیم | کانتر آنلاین

برترین سرورهای کانتر با نظارت 24 ساعته

قوانین سرورها

? قوانین سرور MAFIA Public 1&2

?۱- مهم ترین قسمت ادمینی برخورد مناسب با پلیر می باشد. از هر گونه بحث، تیکه انداختن، فحش (مشاهده بشه ریمو میشید) و … که موجب ناراحتی پلیر میشود خود داری کنید.

?۲- هر ادمین به ازای هر روز موظف است روزی ۳ ساعت تایم آنلاین داشته باشد. کسایی که تایم آنلاین پایینی داشته باشند بعد از نهایتا یک هفته بررسی از ادمینی ریمو میشوند. کسانی که به هر دلیلی نمیتوانند به طور موقت تایم آنلاین کافی را داشته باشند باید حتما به مادراتور سرور اعلام کنند.

?۳- کسانی که Camp می کنند ( خط گرفتن در هنگام بازی را شامل نمیشود ) در Say All Admini تذکر میدهید، اگر تکان نخورد Slap میدهید و اگر باز هم تکان نخورد Slay میکنید. اگر راند بعدی هم دوباره Camp کرد Slay بدهید و اگر راند سوم هم Camp کرد به CT منتقلش کنید.

?۴- کسانی که توی سرور فحش میدهند را ۱ بار تذکر میدهید. اگر به کارش ادامه داد ۵ دقیقه Gag میکنید، اگر بعد از Gag توی Say Admini چندین بار فحش داد ۵ دقیقه او را بن میکنید.

?۵- همیشه از کسانی که بد میزنند یا مشکوک هستید یا فرگشان بالاست Screen Shot بگیرید. اگر بعد از دیدن Screen Shot نمیدانید چیت هست یا نه اسکرین را در گروه بگزارید و از بقیه ادمین ها بخواهید تا نظر بدهند. اگر از کسی اسکرین گرفتید و نداد چندین بار تکرار کنید. اگر باز هم نداد از ادمین هایی که در سرور هستند بخواهید تا از او اسکرین بگیرند. اگر ادمینی در سرور نبود، در گروه اعلام کنید تا ادمینی به سرور بیاید. اگر کسی نیامد به فرد خاطی کاری نداشته باشید اما اگر حداقل به ۳ ادمین اسکرین نداد به مدت ۶۰ دقیقه او را بن کنید

?۶- هرگونه شوخی و یا بحثی که با یک دیگر را دارید در Say Admini Private مطرح کنید. به هیچ وجه در Say All Admini و یا چت معمولی نگویید.

?۷- اگر تعداد در آخرین ثانیه Freeze Time کمتر از ۶ نفر بود فقط در A، اگر مساوی یا بیشتر از ۶ نفر و کمتر از ۱۰ نفر بود در A و پله، اگر مساوی یا بیشتر از ۱۰ نفر و کمتر از ۱۶ نفر بود Full A، و اگر مساوی یا بیشتر از ۱۶ نفر بود Full Map میباشد. اگر کسی برای مثال از B آمد و تعداد کمتر از ۱۶ نفر بود بار اول تذکر و همزمان Slay میکنید. اگر باز هم تکرار کرد دوباره تذکر و Slay می کنید و در صورت تکرار ۱۵ دقیقه بن میکنید.

? ۸- هر ادمینی به هر دلیل و مدرکی ادمین دیگری را بن کند ۱۰۰ درصد بدون هیچ گونه ملاحظه به دلیل بن از ادمینی ریمو میشود.

  

? قوانین سرورMAFIA Public 3

?۱- مهم ترین قسمت ادمینی برخورد مناسب با پلیر می باشد. از هر گونه بحث، تیکه انداختن، فحش (مشاهده بشه ریمو میشید) و … که موجب ناراحتی پلیر میشه خود داری کنید.

?۲- هر ادمینی به ازای هر روز موظف است روزی ۳ ساعت تایم آنلاین داشته باشد. کسایی که تایم آنلاین پایینی داشته باشند بعد از نهایتا یک هفته بررسی از ادمینی ریمو میشوند. کسانی که به هر دلیلی نمیتوانند به طور موقت تایم آنلاین کافی را داشته باشند باید حتما به مادراتور سرور اعلام کنند.

?۳- کسانی که Camp می کنند ( خط گرفتن در هنگام بازی را شامل نمیشود ) در Say All Admini تذکر میدهید، اگر تکان نخورد Slap میدهید و اگر باز هم تکان نخورد Slay میکنید. اگر راند بعدی هم دوباره Camp کرد Slay بدهید و اگر راند سوم هم Camp کرد به CT منتقلش کنید.

?۴- کسانی که توی سرور فحش میدهند را ۱ بار تذکر میدهید. اگر به کارش ادامه داد ۵ دقیقه Gag میکنید، اگر بعد از Gag توی Say Admini چندین بار فحش داد ۵ دقیقه او را بن میکنید.

?۵- همیشه از کسانی که بد میزنند یا مشکوک هستید یا فرگشان بالاست Screen Shot بگیرید. اگر بعد از دیدن Screen Shot نمیدانید چیت هست یا نه اسکرین را در گروه بگزارید و از بقیه ادمین ها بخواهید تا نظر بدهند. اگر از کسی اسکرین گرفتید و نداد چندین بار تکرار کنید. اگر باز هم نداد از ادمین هایی که در سرور هستند بخواهید تا از او اسکرین بگیرند. اگر ادمینی در سرور نبود، در گروه اعلام کنید تا ادمینی به سرور بیاید. اگر کسی نیامد به فرد خاطی کاری نداشته باشید اما اگر حداقل به ۳ ادمین اسکرین نداد به مدت ۶۰ دقیقه او را بن کنید

?۶- هرگونه شوخی و یا بحثی که با یک دیگر را دارید در Say Admini Private مطرح کنید. به هیچ وجه در Say All Admini و یا چت معمولی نگویید.

?۷- اگر تعداد در آخرین ثانیه Freeze Time کمتر از ۶ نفر بود فقط در A، اگر مساوی یا بیشتر از ۶ نفر و کمتر از ۱۰ نفر بود در A و پله، اگر مساوی یا بیشتر از ۱۰ نفر و کمتر از ۱۶ نفر بود Full A، و اگر مساوی یا بیشتر از ۱۶ نفر بود Full Map میباشد. اگر کسی برای مثال از B اومد و تعداد کمتر از ۱۶ نفر بود بار اول تذکر و همزمان Slay میکنید. اگر باز هم تکرار کرد دوباره تذکر و Slay می کنید و در صورت تکرار ۱۵ دقیقه بن میکنید.

?۸- اگر تعداد کمتر از ۱۰ نفر بود AWP را بدون ملاحضه به چیری ببندید، اما اگر بیشتر بود AWP باید باز باشد. در صورت نارضایتی پلیر وت بستن AWP بگیرید و بعد ببندید.

? ۹- هر ادمینی به هر دلیل و مدرکی ادمین دیگری را بن کند ۱۰۰ درصد بدون هیچ گونه ملاحظه به دلیل بن از ادمینی ریمو میشود.

  

? قوانین سرور MAFIA AIM-AWP

?۱- مهم ترین قسمت ادمینی برخورد مناسب با پلیر می باشد. از هر گونه بحث، تیکه انداختن، فحش (مشاهده بشه ریمو میشید) و … که موجب ناراحتی پلیر میشه خود داری کنید.

?۲- هر ادمینی به ازای هر روز موظف است روزی ۳ ساعت تایم آنلاین داشته باشد. کسایی که تایم آنلاین پایینی داشته باشند بعد از نهایتا یک هفته بررسی از ادمینی ریمو میشوند. کسانی که به هر دلیلی نمیتوانند به طور موقت تایم آنلاین کافی را داشته باشند باید حتما به مادراتور سرور اعلام کنند.

?۳- در مورد شیب و خط باید حتما مراحل زیر را طی کنید. اگر کسی شیب یا خط گرفت ۲ بار به او تذکر میدهید، اگر تکرار کرد ۳ بار Slay میدهید و اگر باز هم گوش نکرد ۱ بار Kick و اگر باز هم متوجه نشد او را به مدت ۵ دقیقه بن میکنید.

?۴- کسانی که توی سرور فحش میدهند را ۱ بار تذکر میدهید. اگر به کارش ادامه داد ۵ دقیقه Gag میکنید، اگر بعد از Gag توی Say Admini چندین بار فحش داد ۵ دقیقه او را بن میکنید

?۵- همیشه از کسانی که بد میزنند یا مشکوک هستید یا فرگشان بالاست Screen Shot بگیرید. اگر بعد از دیدن Screen Shot نمیدانید چیت هست یا نه اسکرین را در گروه بگزارید و از بقیه ادمین ها بخواهید تا نظر بدهند. اگر از کسی اسکرین گرفتید و نداد چندین بار تکرار کنید. اگر باز هم نداد از ادمین هایی که در سرور هستند بخواهید تا از او اسکرین بگیرند. اگر ادمینی در سرور نبود، در گروه اعلام کنید تا ادمینی به سرور بیاید. اگر کسی نیامد به فرد خاطی کاری نداشته باشید اما اگر حداقل به ۳ ادمین اسکرین نداد به مدت ۶۰ دقیقه او را بن کنید.

?۶- هرگونه شوخی و یا بحثی که با یک دیگر را دارید در Say Admini Private مطرح کنید. به هیچ وجه در Say All Admini و یا چت معمولی نگویید.

? ۷- هر ادمینی به هر دلیل و مدرکی ادمین دیگری را بن کند ۱۰۰ درصد بدون هیچ گونه ملاحظه به دلیل بن از ادمینی ریمو میشود.

  

? قوانین سرور MAFIA Jail-Break 1&2

?۱- مهم ترین قسمت ادمینی برخورد مناسب با پلیر می باشد. از هر گونه بحث، تیکه انداختن، فحش (مشاهده بشه ریمو میشید) و … که موجب ناراحتی پلیر میشه خود داری کنید.

?۲- هر ادمینی به ازای هر روز موظف است روزی ۳ ساعت تایم آنلاین داشته باشد. کسایی که تایم آنلاین پایینی داشته باشند بعد از نهایتا یک هفته بررسی از ادمینی ریمو میشوند. کسانی که به هر دلیلی نمیتوانند به طور موقت تایم آنلاین کافی را داشته باشند باید حتما به مادراتور سرور اعلام کنند.

?۳- کسانی که توی سرور فحش میدهند را ۱ بار تذکر میدهید. اگر به کارش ادامه داد ۵ دقیقه Gag میکنید، اگر بعد از Gag توی Say Admini چندین بار فحش داد ۵ دقیقه او را بن میکنید.

?۴- همیشه از کسانی که بد میزنند یا مشکوک هستید یا فرگشان بالاست Screen Shot بگیرید. اگر بعد از دیدن Screen Shot نمیدانید چیت هست یا نه اسکرین را در گروه بگزارید و از بقیه ادمین ها بخواهید تا نظر بدهند. اگر از کسی اسکرین گرفتید و نداد چندین بار تکرار کنید. اگر باز هم نداد از ادمین هایی که در سرور هستند بخواهید تا از او اسکرین بگیرند. اگر ادمینی در سرور نبود، در گروه اعلام کنید تا ادمینی به سرور بیاید. اگر کسی نیامد به فرد خاطی کاری نداشته باشید اما اگر حداقل به ۳ ادمین اسکرین نداد به مدت ۶۰ دقیقه او را بن کنید

?۵- هرگونه شوخی و یا بحثی که با یک دیگر را دارید در Say Admini Private مطرح کنید. به هیچ وجه در Say All Admini و یا چت معمولی نگویید.

? ۶- هر ادمینی به هر دلیل و مدرکی ادمین دیگری را بن کند ۱۰۰ درصد بدون هیچ گونه ملاحظه به دلیل بن از ادمینی ریمو میشود.

?۷- در زمان فيرى دى انفرادى بايد مانند فيرى دى معمولى عمل شود بدين منظور كه ترور آزاد است هرجا بخواهد برود و اگر گان برداشت يا به گانروم رفت سيتى موظف است او را بکشد.

?۸- عوض كردن گان و گرفتن اچ پی از گانروم در تمامى اسپيشال دى ها آزاد است.

?۹- هر سايمون موقع بازى دادن بشين پاشو و از قبيل آن فقط حق كم كردن يك الى دو نفر را دارد.

?۱۰- گاردهاى سايمون وظيفه كاور دارند و از مايك گرفتن زياد و بيهوده بپرهيزند مگر آنكه سايمون از آنها كمك بخواد.

?۱۱- ترو نایف در همه ى روزهاى معمولى آزاد است و اگر ترور، سيتى را دميج بدهد شورش محسوب ميشود و بايد کشته شود. همچنین در تمام اسپشیال دی ها آزاد است به جز گنگ وار دی و دثمچ دی که تنها از سیتی به ترور ممنوع است. ترو نایف در تمامی دوئل ها آزاد است ولی در چلنج ها تا زمانی که برنده ی چلنج مشخص نشود و گان نگیرد ممنوع است و اگر قبل از انجام کامل چلنج پلیر کشته شود کسی که کشته است باید در بازه ی زمانی ۱۰ تا ۶۰ مین بن شود. ( در مورد خاص شات فور شات پرتاب نایف آزاد است )

?۱۲- كاشتن مينيگان در روزهاى معمولى و فيرى دى در گانروم كاملا آزاد است ( اگر در فيرى دى سيتى مينيگان را جايى كاشت كه مزاحم بازى ترور بود بايد به ترور ترنسفر شود ) و مینیگان باید توسط ادمینی که گرب دارد جابه جا شود. کاشتن مینیگان در تمامی اسپشیال دی ها ممنوع است و اگر سیتی بکارد باید در بازه زمانی ۱۰ تا ۶۰ مین بن شود.

?۱۳- استفاده از لیزر برای تمامی ترور ها و در تمامی جا های مپ آزاد است. برای سیتی اگر باعث شود تعدادی ترور بدون دلیل بمیرند ممنوع است و باید سیتی مورد نظر به ترور ترنسفر شود. استفاده از لیزر در تمامی اسپشیال دی ها آزاد است. ( به جز باگ کردن در گاراج)

?۱۴- استفاده از چتر در تمامی روز ها آزاد میباشد.

  

? قوانین سرور MAFIA Knife

?۱- ادمین ها باید تا حد الامکان زمان در سرور باشند.

?۲ – هر ادمینی وظیفه دارد با نیک ادمینی خود وارد سرور شود.

?۳ – هیچ ادمینی حق ندارد بدون دلیل و یا به خاطر مشکلات شخصی بازیکنی را بن کند.

?۴ – لوکال بن فقط برای چیتر هاست و بقیه بازیکنان به هر دلیلی فقط باید بن معمولی بشوند.

?۵ – هیچ ادمینی حق توهین به بازیکنان را ندارد.

?۶ – هرشخصی به ادمین توهین ، فحش و ناسزا بدهد ، ادمین حق بن دارد.

?۷ – هر ادمینی حق استفاده از هوک را دارد اما نباید با هوک کسی را بزند ، در صورت گزارش ،از ادمینی محروم میشود.

?۸ – هیچ ادمینی حق ندارد بدون نظر خواهی از بازیکنان مپ را به سلیقه خودش تغییر دهد.

?۹ – ادمین حق بن کردن ادمین دیگری را ندارد.

?۱۰- بالا بردن اف پی اس بالای ۱۰۰ غیر مجاز میباشد ، در صورت مشاهده با شخص خاطی برخورد میشود.

?۱۱- تحت هیچ شرایطی ادمین نباید پسور خود را در اختیار دوستان خود قراردهد.

?۱۲- هر ادمینی وظیفه دارد قبل از خروج به بازیکنان اطلاع دهد تا اگر مشکلی بود بازیکنان به ادمین بگویند.

?۱۳- اگر بازیکنی به بازیکن دیگر فحش و ناسزا گفت ادمین ابتدا به او اخطار و اگر تکرار شد شخص را بن کند.

?۱۴- اگر بازیکنی با نیک نا مناسب وارد سرور شد ادمین موظف است نام بازیکن را تغییر دهد.

?۱۵- ادمین و هر بازیکنی حق اسپم دادن ندارند ، در صورت مشاده ادمین ابتدا هشدار و سپس به مدت یک ساعت بن کند.

?۱۶- ساعت آنلاین بودن هر ادمینی باید حداعقل سه ساعت در روز باشد.